Styrelsen informerar

Måndag 30 mars kl 19 hölls föreningens årsstämma, ute på Bertils gård.
Totalt var 15 medlemmar närvarande inklusive ombud.

Stämman i kortet:

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
  • Beslutades om att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer
  • Styrelsens förslag om höjning av årsavgifterna med 3% för GA-1 och GA-2, gällande från 2020-07-01 godkändes
  • Styrelsens förslag till budget godkändes
  • Valberedningens förslag till styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer godkändes
  • Styrelsens ordförande tackade särkilt avgående styrelseledamoten Hans Mählberg för hans engagemang inom styrelsen
  • Informerades om att den tidigare annonserade vårstäddagen kommer att ställas in och alla medlemmar ombeds på egen hand genomföra städgörmål under april-maj
  • Informerades om att styrelsen avser teckna avtal om soprums- och sopkärlsrengöring 2ggr per år
  • Karin Sörbom informerade om Grannsamverkan

Du hittar mer info på sidorna, Aktuellt, Ladda ner och Styrelsen

/Styrelsen